2 *** CID - INFO, avril 2001 - Wann de Piano rose gëtt